දෙවන වාර පරීක්ෂණය කළුතර කලාපය උත්තර පත්‍රය I,II 2018

Click Hea_G11_I,II Ans 2018_kaluthara kalapaya.pdf link to view the file.

දෙවන වාර පරීක්ෂණය කළුතර කලාපය උත්තර පත්‍රය I,II 2018