දෙවන වාර පරීක්ෂණය 2018 I,II - මිනුවන්ගොඩ කලාපය (පිළිතුරු පත්‍රය)

දෙවන වාර පරීක්ෂණය 2018 I,II - මිනුවන්ගොඩ කලාපය (පිළිතුරු පත්‍රය)

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு Sg11_T2_Geo_2018_Ans.pdf ஐ சொடுக்குக