දෙවන වාර පරීක්ෂණය 2018 I,II - මිනුවන්ගොඩ කලාපය (පිළිතුරු පත්‍රය)

දෙවන වාර පරීක්ෂණය 2018 I,II - මිනුවන්ගොඩ කලාපය (පිළිතුරු පත්‍රය)

Click Sg11_T2_Geo_2018_Ans.pdf link to view the file.