දෙවන වාර පරීක්ෂණය 2018, II පත්‍රය - මිනුවන්ගොඩ කලාපය

දෙවන වාර පරීක්ෂණය 2018, II පත්‍රය  - මිනුවන්ගොඩ කලාපය 

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு Sg11_T2_Geo__PII_2018.pdf ஐ சொடுக்குக