දෙවන වාර පරීක්ෂණය I,II ප්‍රශ්න පත්‍ර කැලණිය කලාපය

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு Eng_Hea_G11_T2_pp I,II_2018.pdf ஐ சொடுக்குக

දෙවන වාර පරීක්ෂණය I,II ප්‍රශ්න පත්‍ර කැලණිය කලාපය