තෙවන වාර පරීක්ෂණය 2018, II පත්‍රය - මිනුවන්ගොඩ කලාපය (12 ශ්‍රේණිය)

Click Sg12_T3_GE_PII_2018.pdf link to view the file.

තෙවන වාර පරීක්ෂණය 2018, II පත්‍රය  - මිනුවන්ගොඩ කලාපය (12 ශ්‍රේණිය)