පළමු වාර පරීක්ෂණය 2018 - මිනුවන්ගොඩ කලාපය (12 ශ්‍රේණිය)

Click Sg12_T1_GE_2018.pdf link to view the file.

පළමු වාර පරීක්ෂණය 2018 - මිනුවන්ගොඩ කලාපය (12 ශ්‍රේණිය)