දෙවන වාර පරීක්ෂණය 2018, I පත්‍රය - මිනුවන්ගොඩ කලාපය

දෙවන වාර පරීක්ෂණය 2018 - මිනුවන්ගොඩ කලාපය

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு Sg11_T2_Geo_2018.pdf ஐ சொடுக்குக