මූලික පිරිවෙන් අවසාන විභාගය - 2018, I පත්‍රය (නව නිර්දේශය)

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு MPF_San_P1_2018.pdf ஐ சொடுக்குக

මූලික පිරිවෙන් අවසාන විභාගය - 2018 ‌‌(I පත්‍රය)