දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව දෙවාර පරීක්ෂණය ප්‍රශ්න පත්‍රI (13 ශ්‍රේණිය)

Click Sin_T2_I pp_dakunu palatha_2019.pdf link to view the file.

දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව දෙවාර පරීක්ෂණය ප්‍රශ්න පත්‍ර I (13 ශ්‍රේණිය)