දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව දෙවාර පරීක්ෂණය ප්‍රශ්න පත්‍ර I,II (13 ශ්‍රේණිය)

දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව දෙවාර පරීක්ෂණය ප්‍රශ්න පත්‍ර I,II (13 ශ්‍රේණිය)

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு Poli_T2_I,II pp_dakunu palatha_2019.pdf ஐ சொடுக்குக