දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව දෙවාර පරීක්ෂණය සිතියම (13 ශ්‍රේණිය)

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு Geo_metric map.pdf ஐ சொடுக்குக

දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව දෙවාර පරීක්ෂණය සිතියම(13 ශ්‍රේණිය)