දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව දෙවාර පරීක්ෂණය උත්තර පත්‍රය I,II (13 ශ්‍රේණිය)

දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව දෙවාර පරීක්ෂණය උත්තර පත්‍රය I,II (13 ශ්‍රේණිය)

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு Eco_T2_I,II Ans_dakunu palatha_2019.pdf ஐ சொடுக்குக