දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව දෙවන වාර පරීක්ෂණය ප්‍රශ්න පත්‍ර II B -2019 (12 ශ්‍රේණිය)

දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව දෙවන වාර පරීක්ෂණය ප්‍රශ්න පත්‍ර II B-2019 (12 ශ්‍රේණිය) 

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு Phy_T2_I pp_dakunu palatha_2019.pdf ஐ சொடுக்குக