දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව දෙවන වාර පරීක්ෂණය ප්‍රශ්න පත්‍ර I,II -2019 (12 ශ්‍රේණිය)

Click Com math_T2_II pp_dakunu palatha_2019.pdf link to view the file.

දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව දෙවන වාර පරීක්ෂණය ප්‍රශ්න පත්‍රය  I, II -2019 (12 ශ්‍රේණිය)