දෙවන වාර පරීක්ෂණය I,II ප්‍රශ්න පත්‍ර පිළියන්දල කලාපය 2017

දෙවන වාර පරීක්ෂණය  I,II ප්‍රශ්න පත්‍ර පිළියන්දල කලාපය 2017 

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு Sci_G11_T2_2017_I,II_piliyandala kalapaya.PDF ஐ சொடுக்குக