දෙවන වාර පරීක්ෂණය වලස්මුල්ල කලාපය ප්‍රශ්න සහ උත්තර 2018

Click Sin_Gg_T2_2018_valasmulla kalapaya.PDF link to view the file.

දෙවන වාර පරීක්ෂණය වලස්මුල්ල කලාපය ප්‍රශ්න සහ උත්තර 2018