முரண்பாடொன்று பயணிக்கும் பாதை முரண்பாட்டு வாழ்க்கைச்சக்கரம்

முரண்பாடொன்று பயணிக்கும் பாதை
முரண்பாட்டு வாழ்க்கைச்சக்கரம்

Click tal_pol_cp_6.1.2.pdf link to view the file.