முரண்பாடு வரைவிலக்கணமும் வகைப்படுத்தலும்

முரண்பாடு வரைவிலக்கணமும் வகைப்படுத்தலும்

Click tal_pol_cp_6.1.1.pdf link to view the file.