சமவுடமை வாத கருத்தியல்களையும்

சமவுடமை வாத கருத்தியல்களையும்

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு tal_pol_cp_5.2.pdf ஐ சொடுக்குக