சமவுடமை வாத கருத்தியல்களையும்

சமவுடமை வாத கருத்தியல்களையும்

Click tal_pol_cp_5.2.pdf link to view the file.