புடைவைகள் மற்றும் தைத்த ஆடைகளின் தரத்தை மேம்படுத்துவதற்காக கையாளப்படும் தொழினுட்ப முறைகள்

புடைவைகள் மற்றும் தைத்த ஆடைகளின் தரத்தை மேம்படுத்துவதற்காக கையாளப்படும் தொழினுட்ப முறைகள்

Click tal_hom_eco_cp_7.3.pdf link to view the file.