புறவெளி ( புறச்சூழல் ) வடிவமைப்புத் திறன்கள்

புறவெளி ( புறச்சூழல் ) வடிவமைப்புத் திறன்கள்

Click tal_hom_eco_cp_1.6.pdf link to view the file.