கட்டிடங்கள் மற்றும் சுற்றுப்புறச் சூழலை வடிவமைக்கும் போது எண்ணக்கரு சார்ந்த அணுகுமுறைகளின் பயன்பாடு

கட்டிடங்கள் மற்றும் சுற்றுப்புறச் சூழலை வடிவமைக்கும் போது எண்ணக்கரு சார்ந்த அணுகுமுறைகளின் பயன்பாடு

Click tal_hom_eco_cp_1.4.pdf link to view the file.