දෙවන වාර පරීක්ෂණය වලස්මුල්ල කලාපය ප්‍රශ්න පත්‍ර I ප්‍රශ්න සහ උත්තර 2018

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு maubasa_G3_T2_2018_valasmulla kalapaya.PDF ஐ சொடுக்குக

දෙවන වාර පරීක්ෂණය වලස්මුල්ල කලාපය ප්‍රශ්න පත්‍ර I ප්‍රශ්න සහ උත්තර 2018