දෙවන වාර පරීක්ෂණය වලස්මුල්ල කලාපය ප්‍රශ්න පත්‍ර I ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු 2018

Click Math_G3_T2_2018_valasmulla kalapaya.PDF link to view the file.

දෙවන වාර පරීක්ෂණය වලස්මුල්ල කලාපය ප්‍රශ්න පත්‍ර I ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු 2018