ප්‍රතිඵල ප්‍රවර්ධන වැඩසටහන වලස්මුල්ල කලාපය ප්‍රශ්න පත්‍ර I,II 2018

ප්‍රතිඵල ප්‍රවර්ධන වැඩසටහන වලස්මුල්ල කලාපය ප්‍රශ්න පත්‍ර I,II 2018

Click Geo_G11_2019_valasmulla kalapaya.PDF link to view the file.