2018 වලස්මුල්ල කලාපය II පත්‍රය අංක 6 ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு G5_2018_II pp_valasmulla kalapaya (2).PDF ஐ சொடுக்குக

2018 වලස්මුල්ල කලාපය II පත්‍රය අංක 6 ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු