2018 වලස්මුල්ල කලාපය I පත්‍රය අංක 6 ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு G5_2018_I pp_valasmulla kalapaya.PDF ஐ சொடுக்குக

2018 වලස්මුල්ල කලාපය ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු