2018 වලස්මුල්ල කලාපය I පත්‍රය අංක 6 ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු

Click G5_2018_I pp_valasmulla kalapaya.PDF link to view the file.

2018 වලස්මුල්ල කලාපය ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු