දෙවන වාර පරීක්ෂණය 2018 වලස්මුල්ල කලාපය ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு devana basa_G5_T2_2018_valasmulla kalapaya.PDF ஐ சொடுக்குக

දෙවන වාර පරීක්ෂණය 2018 වලස්මුල්ල කලාපය ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු