மின்னோட்டத் தடத்தில் தொழிற்படும் முறுக்கம்

மின்னோட்டத் தடத்தில் தொழிற்படும் முறுக்கம்

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு tal_phy_cp_7.3.pdf ஐ சொடுக்குக