மின்னோட்டத் தடத்தில் தொழிற்படும் முறுக்கம்

மின்னோட்டத் தடத்தில் தொழிற்படும் முறுக்கம்

Click tal_phy_cp_7.3.pdf link to view the file.