மின் கொள்ளளவம்

மின் கொள்ளளவம்

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு tal_phy_cp_6.4.pdf ஐ சொடுக்குக