சம அழுத்த மேற்பரப்புக்கள்

சம அழுத்த மேற்பரப்புக்கள்

Click tal_phy_cp_6.3.3.pdf link to view the file.