மின்னழுத்த வேறுபாடு

மின்னழுத்த வேறுபாடு

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு tal_phy_cp_6.3.2.pdf ஐ சொடுக்குக