பாயமாதிரி கோசுவின் தேற்றம்

பாயமாதிரி
கோசுவின் தேற்றம்

Click tal_phy_cp_6.2.pdf link to view the file.