வெப்பம் இடம்மாறும் முறைகள்

வெப்பம் இடம்மாறும்
முறைகள்

Click tal_phy_cp_4.9.pdf link to view the file.