தொப்ளரின் விளைவும் மின்காந்த அலைகளும்

தொப்ளரின் விளைவும்
மின்காந்த அலைகளும்

Click tal_phy_cp_3.6.2.pdf link to view the file.