ஒலியின் சிறப்பியல்புகள்-1

ஒலியின்
சிறப்பியல்புகள்

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு tal_phy_cp_3.7.2.pdf ஐ சொடுக்குக