மின் காந்த அலைகள்

மின் காந்த அலைகள்

Click tal_phy_cp_3.8_.pdf link to view the file.