மாதிரி வினாத்தாள் புள்ளித்திட்டம் (வட.மா.க.தி)- 2019

மாதிரி வினாத்தாள் புள்ளித்திட்டம் (வட.மா.க.தி)- 2019

Click tal_mp_sft_ans_np_2019.pdf link to view the file.