தகவல் தொடர்பாடல் தொழினுட்பவியல் புள்ளித்திட்டம்-(வ.மா.க.தி)-2019

தகவல் தொடர்பாடல் தொழினுட்பவியல் புள்ளித்திட்டம்-(வ.மா.க.தி)-2019

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு tal_mp_ict_ans_np_2019.pdf ஐ சொடுக்குக