ලකුණු දීමේ පටිපාටිය_ඉන්දියානු ඉතිහාසය - 2018 (ශ්‍රි ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව)

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு Sal_Ind His_I,II_Ans_2018.PDF ஐ சொடுக்குக

ලකුණු දීමේ පටිපාටිය_ඉන්දියානු ඉතිහාසය - 2018 (ශ්‍රි ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව)