ලකුණු දීමේ පටිපාටිය_ශ්‍රී ලංකා ඉතිහාසය - 2018 (ශ්‍රි ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව)

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு Sal_His_I,II_Ans-2018.PDF ஐ சொடுக்குக

ලකුණු දීමේ පටිපාටිය_ශ්‍රි ලංකා ඉතිහාසය  - 2018 (ශ්‍රි ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව)