ලකුණු දීමේ පටිපාටිය_ශ්‍රී ලංකා ඉතිහාසය - 2018 (ශ්‍රි ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව)

Click Sal_His_I,II_Ans-2018.PDF link to view the file.

ලකුණු දීමේ පටිපාටිය_ශ්‍රි ලංකා ඉතිහාසය  - 2018 (ශ්‍රි ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව)