කැලණිය අධ්‍යාපන කලාපය දෙවන වාර පරීක්ෂණය 2018 I

කැලණිය අධ්‍යාපන කලාපය දෙවන වාර පරීක්ෂණය 2018 I

கோப்பை பார்ப்பதற்கு இணைப்பு Gra 11_Geo_T2_pp I_2018.pdf ஐ சொடுக்குக