මිනුවන්ගොඩ අධ්‍යාපන කලාපය තෙවන වාර පරීක්ෂණය 2018 (12 ශ්‍රේණිය) ප්‍රශ්න පත්‍රය I

මිනුවන්ගොඩ අධ්‍යාපන කලාපය තෙවන වාර පරීක්ෂණය 2018 (1ෙ2 ශ්‍රේණිය) ප්‍රශ්න පත්‍රය I

Click Poli_G12_SM_PI_T3_2018.pdf link to view the file.