මතුගම කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය 2019 (13 ශ්‍රේණිය) ප්‍රශ්න පත්‍රය II B කොටස

Click ICT_ PP Essay.pdf link to view the file.

මතුගම කලාප අධ්‍යාපන කාර්යා ලය 2019 (13 ශ්‍රේණිය) ප්‍රශ්න පත්‍රය II B කොටස