මතුගම කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය දෙවන වාර පරීෂක්ණය 2019 (13 ශ්‍රේණිය) ප්‍රශ්න පත්‍රය I

මතුගම කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය  දෙවන වාර පරීෂක්ණය 2019 (13 ශ්‍රේණිය) ප්‍රශ්න පත්‍රය I

Click Eco_G13_SM_PI_T2_2018.pdf link to view the file.